Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

V Dánsku je pro nákladní automobily a autobusy povinná plaketa EcoSticker!

Pro vjezd do dánských ekologických zón je povinná plaketa EcoSticker! – Hrozí pokuty až do výše 2.700 euro

Dánská ekologické plaketa – Informace a objednávky!

Dánská zelená plaketa EcoSticker pro vozidla třídy EURO 4 – pro nákladní automobily a autobusy.

V Dánsku je plaketa povinná pro nákladní vozidla a autobusy
V Dánsku byla již v roce 2009 zavedena ekologická plaketa EcoSticker, která je od 01.11.2011 povinná i pro zahraniční vozidla.
Předpis se týká dieslových nákladních vozidel a autobusů s povolenou celkovou hmotností nad 3,5 t, která chtějí vjet do některé ze čtyř již zřízených ekologických zón, pro něž potřebují zelenou plaketu EcoSticker.

EcoSticker je nyní vydáván pouze vozidlům třídy EURO 4, aby vozidla třídy Euro 1-3 méně znečisťovala ovzduší a byla snadněji rozpoznatelná od nových ekologičtějších vozidel. Cílem přitom je, aby v dohledné době došlo ke zlepšení kvality ovzduší, a především snížení množství škodlivých pevných částic.
Čtyři ekologické zóny se nacházejí v největších dánských městech. Jedná se o Kodaň, Aalborg, Aarhus a Odense. Tato města již zřídila ve svých centrech tzv. Miljozonen (ekologické zóny), které jsou označeny speciálním dopravním značením.
Porušení povinnosti mít na vozidle plaketu EcoSticker může být potrestáno pokutou do výše 2.700 euro i trestem vězení.

Plaketa EcoSticker v Dánsku
Od 01.11.2011 platí v Dánsku pro nákladní automobily a autobusy povinnost vlastnit plaketu EcoSticker pro vjezd do ekologických zón. Zde naleznete přehled, která vozidla jednotlivých EURO tříd získají plaketu EcoSticker a další informace týkající se ekologických zón ...
Nesplňuje-li vozidlo normu EURO 4, nemůže získat zelenou plaketu EcoSticker, a tím pádem ani oprávnění vjet do dánské ekologické zóny. Pro získání výjimky v podobě červené plakety EcoSticker, jsou potřebné některé formality ...
Ekologické zóny v Dánsku
Dánské ekologické zóny jsou od 01.11.2011 závazné pro veškerou evropskou nákladní a autobusovou dopravu. Zákonem o ochraně ovzduší ze 14.12.2006 a předpisem ze 24.06.2011 byly stanoveny ekologické zóny ve čtyřech největších městech ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Pouhé zakoupení ekologické plakety nebo viněty v Evropě není často dostačující. Rozhodující je v mnoha případech znalost tříd jednotlivých plaket nebo vinět, které aktuálně opravňují k vjezdu do ekologické zóny. Více o aktuálním online informačním servisu Green-Zones zde ...

Dánské ekologické zóny "Miljøzonen"

Interaktivní a zoomovatelnou formu této mapy zón životního prostředí můžete najít v naší aplikaci Green-Zones-App

Čistší vzduch pro obyvatele dánských měst. To je cíl ekologických zón (Miljøzonen) ve čtyřech největších městských aglomeracích Dánska.
Plaketami EcoSticker jsou nejprve regulovány pouze emise prachových částic, o něco méně oxidů dusíku (NOx) a dalších škodlivých látek, které ale budou muset být s největší pravděpodobností úřady pro ochranu životního prostředí v příštích letech více zohledněny.

Nákladní auta a autobusy – obzvláště ta s normou EURO 3, která nejvíce zatěžují životní prostředí, musejí být buď vybavena filtrem pevných částic, díky němuž vypouštějí do ovzduší méně pevných částic, nebo nezískají povolení k vjezdu do příslušných ekologických zón jednotlivých měst. Dieslová vozidla kategorie EURO 1 a EURO 2, pokud se jedná o nákladní automobily a autobusy – musejí zůstat vně zón.

Z tohoto důvodu dánské ministerstvo životního prostředí přijalo v roce 2006 změnu „Zákona o ochraně životního prostředí“, který městům Kodaň/Frederiksberg, Aalborg, Aarhus a Odense povoluje zřídit ekologické zóny a určit jejich hranice.
Vozidla, která chtějí vjet do ekologické zóny, především nákladní vozidla a autobusy s vysokým podílem škodlivých emisí, potřebují plaketu EcoSticker, v případě vozidel třídy EURO 3 je nezbytný filtr pevných částic. Pokud ho vozidlo nemá, může eventuálně požádat o udělení časově omezené výjimky (červené plakety EcoSticker).

01.11.2011 (poté, co již tři roky pro vnitrostátní dopravu platila povinnost mít pro vjezd do ekologické zóny plaketu), byla tato povinnost zavedena i pro zahraniční nákladní a autobusovou dopravu, tedy při vjezdu do ekologické zóny mít vozidlo opatřeno platnou plaketou.

Zřízením dosavadních čtyř ekologických zón v největších dánských městech bylo od roku 2009 dosaženo střednědobého a dlouhodobého snížení emisí a látek znečisťujících životní prostředí, podporována jsou nová a energeticky úsporná vozidla a zároveň starší a ovzduší zatěžující vozidla omezována v provozu.

Zavedení ekologických zón v Dánsku a povinnost opatřit si plaketu EcoSticker vyvolalo velkou řadu otázek mezi evropskými komerčními dopravci a podnikateli v turismu. Nejdůležitější otázky a odpovědi naleznete v sekci FAQ ...
Oxidy dusíku a prachové částice, především z dieslových automobilů, jsou důvodem, proč byly v Dánsku zavedeny ekologické zóny a plakety EcoSticker. Koho zajímá, jak působí oxidy dusíku a prachové částice a jak škodí našemu zdraví, podrobné informace nalezne zde ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Německá ekologická plaketa, označovaná také jako plaketa pevných částic, je určena pro vozidla třídy Euro 4, která chtějí vjet do německých ekologických zón. Informace o německé ekologické plaketě jsou k dispozici v 21 jazycích, plaketu můžete u Green Zones objednat 24 hodin denně ...
Green-Zones poskytuje na 40 evropských webových stránkách ve více než 20 jazycích informace o tématech týkajících se prachových částic/oxidů dusíku, životním prostředí a CO2, o přibývajících omezeních dopravy v evropských státech a zřizování ekologických zón ...
Zde naleznete přehled všech druhů plaket týkajících se pevných částic, oxidů dusíku, elektromobilů a CO2, které byly zavedeny národními úřady v Evropě. Vyřídíme pro Vás potřebné plakety a viněty do příslušných evropských zemí ...
Zde naleznete přehled všech druhů plaket týkajících se pevných částic, oxidů dusíku, elektromobilů a CO2, které byly zavedeny národními úřady v Evropě. Vyřídíme pro Vás potřebné plakety a viněty do příslušných evropských zemí ...