Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Doplňkové informace Pevné částice a NOx

EcoSticker a pevné částice

Od zavedení plakety EcoSticker v listopadu 2011 pro veškerou nákladní a autobusovou dopravu v dánských ekologických zónách si vláda slibuje co nejrychlejší splnění odpovídajících směrnic EU, týkajících se látek znečisťujících ovzduší a zdraví obyvatelstva.
EcoSticker je zatím omezen především na problém pevných částic (PM).
Snížení množství škodlivých oxidů dusíku (NOx), nespálených uhlovodíků (HC) a oxidu uhelnatého (CO) zatím nenastává. K tomu by bylo zapotřebí dalších aktivit, např. zavedení plakety, která by zmenšila problém NOx. Příkladem by mohla být francouzská ekologická  plaketa Crit’Air či plánovaná německá modrá plaketa.

Zde si můžete objednat dánskou ekologickou plaketu pro vjezd do dánských ekologických zón

 

 

.