Všeobecné obchodní podmínky VOP

§ 1 Obecná ustanovení

1. Společnost Green Zones GmbH (dále jen Green Zones) provozuje pod názvem Green Zones
různé internetové portály za účelem podnikání a prostřednictvím e-shopů nabízí ekologické plakety jednotlivých zemí. Ekologické plakety jsou vystavovány ve spolupráci s příslušnými oprávněnými podniky a úřady konkrétních zemí a zákazníkovi jsou dodávány jako služba za úhradu.

2. Pro obchodní vztah mezi zákazníkem a Green Zones GmbH, Helmholtzstr. 2-9, 10587 Berlín, platí následující všeobecné obchodní podmínky v jejich právě platném znění. Zákazníky mohou být jak podnikatelé, tak spotřebitelé. Spotřebitel je fyzická osoba, která uzavírá právní úkon s úmyslem, který převážně neslouží ani živnostenské ani samostatně výdělečné činnosti (§ 13 německého OZ). Podnikatel je soukromá či právnická osoba nebo právně způsobilý spolek či společnost, která při uzavírání právních úkonů jedná v souvislosti s její živnostenskou nebo samostatně výdělečnou činností (§ 14 německého OZ).

3. Zobrazení zboží v online e-shopu není právně závaznou nabídkou. Kliknutím na tlačítko „závazně objednat“ zasílá zákazník závaznou objednávku. Potvrzení přijetí objednávky následuje bezprostředně po jejím odeslání. Došlo k uzavření kupní smlouvy. Text smlouvy je uložen, zákazníkovi je emailem odesláno datum objednávky a všeobecné obchodní podmínky.

4. Smluvním jazykem je němčina.

§ 2 Dodání

1. Je-li zákazník podnikatel (§ 14 německého OZ), je doprava uskutečňována na riziko zákazníka. Totéž platí i u dílčích dodávek. Zboží je dodáno na dodací adresu zákazníka.

2. Standardní dodání zboží je zdarma, není-li uvedeno jinak. Jiné druhy dopravy (např. expresní) jsou účtovány zvlášť a musí být výslovně zákazníkem objednány.

§ 3 Zákonné odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy
Je-li zákazník spotřebitel (§ 13 německého OZ), má právo během 14 dní bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní ode dne, kdy zákazník či jím pověřená třetí osoba, která není dopravcem, nabyl vlastnictví zboží.
Pro odstoupení od smlouvy je třeba společnosti Green Zones jednoznačně sdělit (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo emailem) své rozhodnutí od smlouvy odstoupit.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je postačují, když zákazník odešle sdělení o odstoupení od smlouvy v průběhu zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

(Green-Zones, Helmholtzstr. 2-9, 10587, Tel: ++49 (0)30-398872140, Fax: ++49 (0)30-398872149, E-Mail: info@green-zones.eu)

Green-Zones GmbH, Helmholtzstr. 2-9, 10587, Tel: +49 (0)30-398872140, Fax: +49 (0)30-398872149, E-Mail: info@green-zones.eu

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátíme veškeré platby, které jsme obdrželi, a to včetně dopravného (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly v důsledku objednání jiného druhu dopravy, než je naše standardní) do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi zprávu o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení platby bude využit stejný druh platby, který zákazník použil pro provedení platby, nebude-li výslovně ujednáno jinak; zákazníkovi neúčtujeme v souvislosti s vrácením platby žádné poplatky. Vrácení platby můžeme odmítnout, pokud jsme zboží neobdrželi nebo pokud jsme neobdrželi od zákazníka potvrzení, že zboží odeslal, v závislosti na tom, co nastane dříve.

Zákazník musí zboží neprodleně odeslat nebo předat, nejpozději však v průběhu 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zákazník odešle zboží před uplynutím 14denní lhůty. Zákazník odpovídá za případné snížení hodnoty zboží, pokud bylo se zbožím nakládáno nepřiměřeným způsobem se záměrem ujistit se o kvalitě, vlastnostech a funkčnosti zboží.

Požadujete-li, aby služba byla zahájena už v odvolací lhůtě, jste povinni uhradit odpovídající částku z celkové plánové částky, která pokryje náklady na již poskytnuté služby do doby, než jste nás informovali o záměru odstoupit od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně, pokud jsme službu provedli v plném rozsahu  a s jejím plněním započali až po vyslovení Vašeho výslovného souhlasu a zároveň potvrzení, že v případě kompletního plnění se vzdáváte práva na odvolání.

3. Vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy není možné při dodání zboží, které není standardním výrobkem a je vyrobeno podle konkrétních požadavků nebo výběru spotřebitele, příp. je jednoznačně přizpůsobena osobním potřebám spotřebitele.

§ 4 Záruka a náhrada škody

1. Na nedostatky či poškození, která byla způsobena zaviněným nebo nepřiměřeným zacházením nebo nepřiměřeným používáním nevhodného příslušenství, změny originálních dílů zákazníkem nebo třetí osobou nepověřenou společností Green-Zones, se záruka nevztahuje.

2. Záruka se řídí zákonnými předpisy.

§ 5 Splatnost a platební podmínky

1. Náš e-shop akceptuje následující možnosti platby:

Platba předem
Pokud zvolíte platbu předem, zašleme Vám emailem naše bankovní údaje a zboží Vám bude zasláno po obdržení platby.

Kreditní karta
Společně s objednávkou poskytnete údaje potřebné k platbě kreditní kartou.

Po ověření budeme kontaktovat vydavatele Vaší kreditní karty s žádostí o provedení platební transakce. Transakce provede vydavatel kreditní karty automaticky a platba bude stržena z Vašeho konta.

Faktura
Platba na fakturu je umožněna pouze zákazníkům s německou adresou. Poplatek za platbu fakturou je 1,95 euro. Faktury vystavené společností Green-Zones jsou, není-li stanoveno jinak, splatné okamžitě.

2. Platby v cizí měně jsou přepočítány dle aktuálního kurzu. Bankovní poplatky hradí zákazník.

3. Dojde-li ke zpoždění platby, bude obnos po dobu zpoždění úročen 5 % nad běžnou základní sazbu. Pokud společnosti Green-Zones vznikne v důsledku zpoždění platby větší škoda, je společnost oprávněna svůj nárok uplatnit.

§ 6 Místo plnění a příslušnost soudu

1. Smlouva se řídí výhradně německým právem, s vyloučením obchodního práva OSN (CISG). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami pouze potud, pokud není uplatněno právo státu, v němž má spotřebitel místo svého obvyklého pobytu.

2. Pokud jste dle obchodního rejstříku obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo subjektem veřejného práva, je v případě sporu vyplývajícího ze smluvního vztahu příslušný výhradně soud v místě sídla naší společnosti, totéž se týká místa plnění.

§ 7 Urovnání sporu online

Urovnání sporu online podle čl. 14 odst. 1 nařízení Evropské komise o řešení spotřebitelských sporů: k dispozici je online platforma k řešení spotřebitelských sporů (OŘSS), kterou naleznete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8 Závěrečná ustanovení

Bude-li některé z ustanovení – z jakéhokoli důvodu – neplatné, platnost ostatních ustanovení zůstává nedočena.