Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Všeobecné informace Právní úprava

Právní rámec dánské plakety EcoSticker

Počátek ekologických zón musíme hledat v zákoně o ochraně ovzduší ze 14.12.2006 BEK nr 1517, kapitole 4, který upravuje obecně omezování a odstraňování látek znečisťujících ovzduší.
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx

Zákon, který vstoupil v platnost 01.01.2007, nabízí městům Kodaň, Frederiks, Aarhus, Aalborg a Odense možnost zřízení ekologických zón a příp. i stanovení konkrétních požadavků pro vozidla, která do zón chtějí vjet.

Před rozšířením povinnosti opatřit si plaketu i pro zahraniční nákladní vozidla a autobusy, tedy pro vozidla neregistrovaná k 01.11.2011 v Dánsku, byla 24.06.2011 přijata vyhláška o plaketách EcoSticker.
Národní vyhláška  BEK nr. 700 z 24.06.2011 upravuje opatření ke zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím plakety EcoSticker a stanovuje např. i pokuty. 

Zde si můžete objednat dánskou ekologickou plaketu pro vjezd do dánských ekologických zón

 

 

.