Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Almene informationer Juridisk baggrund

De lovmæssige rammer for den danske Ecosticker

Rammerne for miljøzonerne grunder i en bekendtgørelse om miljøregulering, BEK nr 1517, kapitel 4, der blev udgivet d. 14.12.2006, og som har til mål at forebygge og bekæmpe luftforurening.
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx

Lovændringen, der trådte i kraft den 01.01.2007, giver kommunerne København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg mulighed for at indføre en miljøzone, samt at fastlægge krav til køretøjers påvirkning på miljøet.

Op til indførelsen af en obligatorisk miljømærkat fra og med d. 01.11.2011 for udenlandske lastbiler og busser, dvs. for køretøjer der ikke er indregistreret i Danmark, fastlagde man reglerne for EcoStickeren i en bekendtgørelse fra d. 24.06.2011.
I denne bekendtgørelse, BEK nr. 700 fra d. 24.06.2011, fastlagde man både nogle tiltag til forbedring af luftkvaliteten, bl.a. ved indførelse at EcoStickeren, og lagde desuden strafferammen fast.

Her kan du bestille en dansk EcoSticker-miljømærkat til miljøzoner i Danmark

 

 

.