Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
EcoSticker.dk Algemene informatie Wettelijke regelgeving

Wettelijke informatie over de Deense Ecosticker

De oorsprong van de milieuzones berust op de 14-12-2006 aangenomen milieubeschermingswet BEK nr 1517 hoofdstuk 4, die in het algemeen de voorkoming en bestrijding van milieuvervuiling reguleert.
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx

De op 01-01-2007 van kracht geworden wet biedt de gemeentes Kopenhagen, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg en Odense de mogelijkheid om een milieuzone in te voeren en daarin ook eisen met betrekking tot milieuvriendelijkheid aan de voertuigen vast te kunnen leggen.

Voor de uitbreiding, met ingang van 01-11-2011, van de verplichting van de milieusticker voor buitenlandse vrachtwagens en bussen, dus voor voertuigen die niet in Denemarken zijn geregistreerd, werd op 24-06-2011 een soort milieustickerverordening voor de EcoSticker ingevoerd.
Deze nationale verordening, BEK nr. 700 van 24-06-2011, regelt de maatregelen zoals de EcoSticker om de luchtkwaliteit te verbeteren en bepaalt ook bijvoorbeeld de boetes.

Bestel hier de Deense Ecosticker voor de milieuzones in Denemarken

 

 

.