Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
EcoSticker.dk Informacje ogólne Regulacje wyjątkowe

Regulacje wyjątkowe

Wyjątki ogólne
Pojazdy zabytkowe dopuszczone do jazdy, pojazdy sił zbrojnych, policji i służb ratunkowych są wyłączone z regulacji dotyczących plakietek ekologicznych.

Wyjątki indywidualne
Zielony EcoSticker konieczny do wjazdu do duńskich stref ekologicznych dla samochodów ciężarowych i autobusów przewiduje normę emisji spalin EURO 4. Jeżeli wymogi normy nie są spełnione w taki sposób, że pojazd nie posiada filtra cząstek stałych lub pomimo posiadania filtra cząstek stałych wymogi normy EURO 4 nie są spełnione, można złożyć wniosek o przyznanie pojazdowi dopuszczenia jednostkowego w formie czerwonego EcoStickera, którego ważność jest co do zasady ograniczona czasowo.
Wniosek o przyznanie dopuszczenia jednostkowego można również złożyć dla pojazdów spełniających normy EURO 1 i EURO 2. Jednak decyzja o tym, czy dopuszczenie jednostkowe zostanie przyznane, w każdym przypadku leży w gestii właściwego urzędu ochrony środowiska.

Wraz ze złożeniem wniosku o przyznanie czerwonej plakietki, tj. czerwonego EcoStickera, duńskim organom ochrony środowiska należy przedstawić następujące informacje:

  • Powody zastosowania
  • Dane pojazdu w tym aktualna norma emisji spalin
  • Normy emisji spalin spełniane przez inne pojazdy w parku samochodowym wnioskodawcy
  • Potwierdzenia ekonomiczne przedstawiające przyczyny, z których modernizacja filtra cząstek stałych nie jest uzasadniona, w tym roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorcy z ostatnich 5 lat

Powyższe informacje można uzyskać w językach duńskim, angielskim, niemieckim oraz francuskim.

Dopuszczenie jednostkowe obowiązuje albo w odniesieniu do danego okresu albo do jednej lub kilku stref ekologicznych albo określonych odcinków albo jednego lub kilku pojazdów wnioskodawcy.

Jeżeli wniosek o przyznanie dopuszczenia jednostkowego zostanie uznany, dany pojazd otrzyma czerwoną plakietkę.
Ta czerwona plakietka pokazuje, że pojazd uzyskał zezwolenie na wjazd do duńskich stref ekologicznych przez określony, ograniczony czasowo okres.