Regulacje wyjątkowe

Wyjątki ogólne
Pojazdy zabytkowe dopuszczone do jazdy, pojazdy sił zbrojnych, policji i służb ratunkowych są wyłączone z regulacji dotyczących plakietek ekologicznych.

Wyjątki indywidualne
Zielony EcoSticker konieczny do wjazdu do duńskich stref ekologicznych dla samochodów ciężarowych i autobusów przewiduje normę emisji spalin EURO 4. Jeżeli wymogi normy nie są spełnione w taki sposób, że pojazd nie posiada filtra cząstek stałych lub pomimo posiadania filtra cząstek stałych wymogi normy EURO 4 nie są spełnione, można złożyć wniosek o przyznanie pojazdowi dopuszczenia jednostkowego w formie czerwonego EcoStickera, którego ważność jest co do zasady ograniczona czasowo.
Wniosek o przyznanie dopuszczenia jednostkowego można również złożyć dla pojazdów spełniających normy EURO 1 i EURO 2. Jednak decyzja o tym, czy dopuszczenie jednostkowe zostanie przyznane, w każdym przypadku leży w gestii właściwego urzędu ochrony środowiska.

Wraz ze złożeniem wniosku o przyznanie czerwonej plakietki, tj. czerwonego EcoStickera, duńskim organom ochrony środowiska należy przedstawić następujące informacje:

  • Powody zastosowania
  • Dane pojazdu w tym aktualna norma emisji spalin
  • Normy emisji spalin spełniane przez inne pojazdy w parku samochodowym wnioskodawcy
  • Potwierdzenia ekonomiczne przedstawiające przyczyny, z których modernizacja filtra cząstek stałych nie jest uzasadniona, w tym roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorcy z ostatnich 5 lat

Powyższe informacje można uzyskać w językach duńskim, angielskim, niemieckim oraz francuskim.

Dopuszczenie jednostkowe obowiązuje albo w odniesieniu do danego okresu albo do jednej lub kilku stref ekologicznych albo określonych odcinków albo jednego lub kilku pojazdów wnioskodawcy.

Jeżeli wniosek o przyznanie dopuszczenia jednostkowego zostanie uznany, dany pojazd otrzyma czerwoną plakietkę.
Ta czerwona plakietka pokazuje, że pojazd uzyskał zezwolenie na wjazd do duńskich stref ekologicznych przez określony, ograniczony czasowo okres.