ecosticker.dk › Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych

1. Ogólne informacje

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i za zainteresowanie naszymi usługami. Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o celach, dla których Państwa dane są gromadzone i wykorzystywane oraz o tym, w jaki sposób mogą Państwo korzystać ze swoich praw. Możesz w każdej chwili uzyskać dostęp i wydrukować oświadczenie o ochronie danych klikając na "Ochrona danych" na dole każdej strony naszej strony internetowej.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obejmuje również korzystanie z cyfrowych ofert EES European Eco Service GmbH za pośrednictwem komputerów osobistych, smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu.

Oferty cyfrowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych zewnętrznych dostawców usług, do których niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania.

2. Organ odpowiedzialny

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 DSGVO jest

Przedsiębiorstwo: EES European Eco Service GmbH.

Adres: Helmholzstr.2-9, 10587 Berlin, Niemcy

tel.: +49 (0)30 - 233 267 180

Faks: +49 (0)30 - 233 267 189

poczta elektroniczna: privacy (at) green-zones.eu

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować do naszej osoby kontaktowej na wyżej wskazany adres pocztowy lub faksem z dopiskiem "Do osoby kontaktowej w przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych" lub na podany adres e-mail.

3. Definicje

Prawodawca wymaga, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w dobrej wierze i w sposób zrozumiały dla osoby zainteresowanej ("legalność, przetwarzanie w dobrej wierze, przejrzystość"). Aby to zapewnić, informujemy Państwa o poszczególnych definicjach prawnych, które są również stosowane w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych:

1. Dane osobowe

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "podmiotem danych"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jednej szczególnej cechy wyrażającej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

2. Przetwarzanie

"Przetwarzanie" oznacza każdą operację przeprowadzoną za pomocą zautomatyzowanych procedur lub bez takich procedur, lub każdą taką serię operacji odnoszących się do danych osobowych, takich jak gromadzenie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub przekształcanie, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub wszelkie inne formy udostępniania, porównywanie lub linkowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Ograniczenie przetwarzania danych

"Ograniczenie przetwarzania" oznacza znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

4. Tworzenie profili

"Profilowanie" oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu takich danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, rzetelnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczeniem się tej osoby fizycznej.

5. Pseudonimizacja

"Pseudonimizacja" oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i że podlegają środkom technicznym i organizacyjnym gwarantującym, że danych osobowych nie można przyporządkować zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

6. System plików

"system plików" oznacza każdy zorganizowany zbiór danych osobowych dostępny według określonych kryteriów, scentralizowany, zdecentralizowany, funkcjonalny lub geograficzny.

7. Osoba odpowiedzialna

"Administrator danych" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę, organ, organ, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych; w przypadku gdy cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, administrator danych lub pewne kryteria jego wyznaczenia mogą zostać ustanowione zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

8. Kontrahenci

"Przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ, instytucję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

9. Odbiorca

"Odbiorca" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ, instytucję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, bez względu na to, czy jest stroną trzecią, czy też nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich na mocy konkretnego zlecenia dochodzeniowego, nie są jednak uważane za odbiorców; przetwarzanie takich danych przez te organy odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

10. Strony trzecie

"Osoba trzecia" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ, instytucję lub inny organ inny niż podmiot danych, podmiot przetwarzający dane i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, za które podmiot przetwarzający dane  ponosi bezpośrednią odpowiedzialność.

11. Zgoda

Zgoda" podmiotu danych oznacza dobrowolne oświadczenie woli w konkretnym przypadku, w sposób świadomy i jednoznaczny, w formie oświadczenia lub innego jasnego aktu potwierdzającego, na podstawie którego podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych go dotyczących.

4. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Uważamy, że naszym podstawowym zadaniem jest ochrona poufności podawanych przez Państwa danych osobowych oraz ich ochrona przed nieupoważnionym dostępem. Dlatego też, aby zapewnić maksymalną ochronę Państwa danych osobowych, postępujemy z najwyższą starannością i stosujemy najnowocześniejsze normy bezpieczeństwa.

Twoje dane osobowe są przesyłane bezpiecznie przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to zarówno wizyty informacyjnej na stronie internetowej, jak i zamówienia w sklepie internetowym. Używamy systemu kodowania TLS (Transport Layer Security, protokół zastępujący SSL).

Jako firma prawa prywatnego, podlegamy przepisom Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych (DSGVO) oraz przepisom Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG-neu) i Ustawy o Telemediach (TMG). Podjęliśmy działania techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych usługodawców.

5. Zgodność z prawem przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych jest legalne tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna dla tego przetwarzania. Na mocy art. 6 ust. 1 lit. a)-f) DSGVO podstawą prawną przetwarzania może być w szczególności:

a. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do jednego lub więcej konkretnych celów;

b. Przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków podjętych przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą;

c. Przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega administrator danych;

d. Przetwarzanie jest konieczne dla ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej;

e. Przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym lub do wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;

f. Przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej, chyba że przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu danych, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy podmiot danych jest dzieckiem.

6. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane (adres e-mail, w stosownych przypadkach nazwisko i numer telefonu) zostaną przez nas zachowane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście po tym, jak przechowywanie nie jest już konieczne lub przetwarzanie jest ograniczone, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania.

7. Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych, gdy po prostu używasz strony internetowej do celów informacyjnych, tj. gdy nie rejestrujesz się lub nie kupujesz czegoś lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji. Mimo to Twoja przeglądarka może przesyłać do naszego serwera dalsze dane (czcionki, rozdzielczość, wersja przeglądarki). Więcej informacji można znaleźć w temacie "Pliki logów serwera".

8. Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. logach serwerowych. Pliki te zawierają informacje w formie anonimowej i są automatycznie przekazywane do nas przez Państwa przeglądarkę. I to jest:

a. Używany system operacyjny

b. Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

c. Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

d. Odsyłacz URL

e. Data i godzina żądania serwera

Z reguły dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Usługodawca potrzebuje tych danych, aby móc analizować i korygować błędy, które pojawiają się w związku ze świadczeniem usług. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach nielegalnego wykorzystania.

Ponadto pliki dziennika po stronie serwera są przechowywane wyłącznie w formie anonimowej.

9. Stosowanie plików cookie

Odwiedzający naszą stronę internetową nie używają żadnych rodzajów plików cookie.

Dla klientów naszego sklepu internetowego zrezygnowano z cookies wszelkiego rodzaju.

10. Inne funkcje i oferty na naszej stronie internetowej

Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. Z reguły muszą Państwo podać dalsze dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia odpowiednich usług i do których zastosowanie mają wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

W niektórych przypadkach do przetwarzania danych osobowych używamy zewnętrznych dostawców usług. Zostały one starannie przez nas wybrane i uruchomione, są związane z naszymi instrukcjami i są regularnie sprawdzane.

Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeżeli wraz z partnerami oferujemy specjalne oferty, konkursy, kontrakty lub podobne usługi. Więcej informacji można uzyskać, podając swoje dane osobowe lub zapoznając się z poniższym opisem oferty.

Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Państwa o konsekwencjach takiej sytuacji w opisie oferty.

11. Korzystanie z naszego sklepu internetowego

Jeśli chcą Państwo zamówić w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy konieczne jest podanie danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia. Informacje wymagane do realizacji zamówień są zaznaczone oddzielnie, dalsze informacje są dobrowolne. Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) DSGVO.

Zgodnie z prawem handlowym i podatkowym jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat.

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Państwa danych osobowych, a w szczególności danych finansowych, proces zamówienia jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS.

12. Przepisy dotyczące ochrony danych na użytek zewnętrznych dostawców usług płatniczych

Oferujemy różne metody płatności za korzystanie ze sklepu internetowego i korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych. W tym przypadku dane osobowe są przekazywane tym ostatnim. Podstawę prawną przekazania stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) i b) DSGVO.

13. Biuletyn informacyjny

Za Twoją zgodą możesz zapisać się do naszego newslettera, za pomocą którego informujemy Cię o naszych aktualnych interesujących ofertach. Reklamowane towary i usługi są wymienione w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

Zaprenumeruj nasz newsletter tylko w związku z zamówieniem.

Zgodę na otrzymywanie biuletynu można w każdej chwili odwołać i zrezygnować z otrzymywania biuletynu. Możesz zgłosić rezygnację klikając na link podany w każdym newsletterze, wysyłając e-mail na adres service@green-zones.eu lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w nadruku.

14. Formularz kontaktowy

Jeśli użyjesz naszego formularza kontaktowego, Twoje dane zostaną zapisane do przetwarzania. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

15. Dzieci

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób dorosłych. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

16. Green-Zones app

Prowadzimy różne strony internetowe związane z tematem naklejek środowiskowych dla pojazdów (zwane dalej "stroną internetową"), które są obsługiwane w połączeniu z aplikacją Zielone Strefy. Aby zainstalować aplikację, może być konieczne podpisanie umowy o korzystanie z niej z osobami trzecimi (na przykład iOS App Store, Google Play Store) w celu uzyskania dostępu do portalu lub sklepu internetowego tej osoby trzeciej.

EES European Eco Service GmbH nie jest stroną takiej umowy i nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez osobę trzecią. Informacje o tym, jakie dane i w jaki sposób są przetwarzane podczas rejestracji w sklepie internetowym, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych osoby trzeciej. Pobieranie danych z sklepu internetowego jest dobrowolne. Sama aplikacja jest bezpłatna w swojej podstawowej funkcji, ale chcielibyśmy zwrócić uwagę, że mogą być naliczane koszty przyłączenia. Niektóre funkcje są zastrzeżone tylko dla klientów lub partnerów handlowych firmy EES European Eco Service GmbH. Aby móc korzystać z tych funkcji, konieczna jest ich identyfikacja.

Niektóre usługi aplikacji wymagają połączenia sieciowego. Aplikacja pobierze ten status. Nie jest to zapisywane.

Aplikacja korzysta z usług push producentów systemów operacyjnych. Są to krótkie wiadomości, które są wyświetlane na wyświetlaczu za Państwa zgodą i za pomocą których są Państwo aktywnie informowani o nowościach z firmy EES European Eco Service GmbH. Podczas korzystania z usług dostarczania zostanie przypisany token urządzenia firmy Apple lub identyfikator rejestracji firmy Google. Jedynym celem ich wykorzystania przez nas jest świadczenie usług typu "push". Są to tylko zaszyfrowane, anonimowe identyfikatory urządzeń. Wniosek na temat Twoich danych jest niemożliwy. Jeśli nie chcesz, aby ta funkcja aplikacji była dostępna, możesz ją odpowiednio dostosować za pomocą ustawień urządzenia. Aby wypisać się z wiadomości typu push, można użyć opcji wypisania się w aplikacji w sekcji Ustawienia/ Powiadomienia. W tym miejscu użytkownik może włączać i wyłączać komunikaty. Ponadto za pośrednictwem systemu operacyjnego można wyłączyć odbiór komunikatów prasowych.

Po wypełnieniu formularza w aplikacji, dane formularza mogą zostać zapisane w aplikacji i przesłane do nas.

Anonimowe ciasteczka są używane do utrzymywania sesji. Wygasają one po użyciu aplikacji i nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej tożsamości.

Podczas korzystania z aplikacji lokalizacja użytkownika ustalana jest za pomocą czujników urządzenia końcowego (np. GPS, masztu telefonu komórkowego lub sieci WLAN).

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach korzystania z aplikacji w celu zaoferowania użytkownikowi możliwości korzystania z aplikacji i jej usług.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków przedumownych.

17. Prawa osoby, której dotyczą dane

1. Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie danej zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia.

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

2. Prawo do potwierdzenia

Mają Państwo prawo zażądać od osoby odpowiedzialnej potwierdzenia, czy przetwarzane przez nas dane osobowe Państwa dotyczą. W każdej chwili możesz poprosić o potwierdzenie, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

3. Prawo do informacji

Jeśli dane osobowe są przetwarzane, można poprosić o informacje na temat tych danych osobowych i o następujące informacje w dowolnym momencie:

a. przetwarzanie danych;

b. kategorie przetwarzanych danych osobowych;

c. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu;

e. istnienie prawa do żądania poprawienia lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia lub sprzeciwu administratora danych wobec takiego przetwarzania;

f. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

g. jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą, wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;

h. istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat logiki oraz zakresu i zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo do informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 DSGVO w związku z przekazaniem danych. Dostarczamy kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania. Możemy pobierać odpowiednią opłatę na podstawie kosztów administracyjnych za wszelkie dodatkowe kopie, których zażądasz od danej osoby. Jeżeli wniosek składa się drogą elektroniczną, informacje przekazuje się we wspólnym formacie elektronicznym, chyba że ustalono inaczej. Prawo do otrzymania kopii zgodnie z ust. 3 nie narusza praw i wolności innych osób.

4. Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego skorygowania wszelkich niedokładnych danych osobowych Państwa dotyczących. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają Państwo prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - również poprzez zgłoszenie uzupełniające.

5. Prawo do odstąpienia od umowy ("prawo do bycia zapomnianym")

Mają Państwo prawo zwrócić się do administratora danych o niezwłoczne usunięcie danych osobowych Państwa dotyczących, a my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku zaistnienia jednego z poniższych powodów:

a. Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.

b. Osoba, której dotyczą dane, cofa swoją zgodę, na podstawie której dokonano przetwarzania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.

c. Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 1 DSGVO i nie istnieją nadrzędne podstawy prawne przetwarzania danych lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 2 DSGVO.

d. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

e. Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.

f. Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego świadczonymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DSGVO.

W przypadku gdy administrator danych podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z ust. 1, podejmuje odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania przetwarzających dane osobowe, że podmiot danych zwrócił się do niego o usunięcie wszystkich linków do takich danych osobowych lub kopii lub replikacji takich danych osobowych.

Prawo do odstąpienia od umowy ("prawo do bycia zapomnianym") nie istnieje, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne:

a. korzystania z wolności wypowiedzi i informacji;

b. w celu wykonania zobowiązania prawnego wymaganego do przetwarzania na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator danych, lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w wykonaniu władzy publicznej powierzonego administratorowi danych;

c. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 DSGVO;

d) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych określonych w art. 89 ust. 1 DSGVO, w przypadku gdy prawo określone w ust. 1 może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub

e. dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a. podmiot danych kwestionuje dokładność danych osobowych przez okres, który umożliwia administratorowi danych zweryfikowanie dokładności danych osobowych,

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego domaga się ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

c. administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

d. podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych do czasu ustalenia, czy uzasadnione powody podmiotu danych przeważają nad uzasadnionymi powodami podmiotu danych.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z warunkami określonymi powyżej, takie dane osobowe mogą być przetwarzane - poza tym, że są przechowywane - wyłącznie za zgodą podmiotu danych lub do celów egzekwowania, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z ważnych względów interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

W celu skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

7. Prawo do możliwości przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych w uporządkowanym, aktualnym i czytelnym dla urządzeń formacie oraz do przekazania tych danych innej odpowiedzialnej osobie bez ingerencji osoby odpowiedzialnej, pod warunkiem, że dane te zostały przekazane:

a. przetwarzanie odbywa się za zgodą wyrażoną na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na mocy umowy zawartej na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO; oraz

b. przetwarzanie odbywa się metodami zautomatyzowanymi.

Korzystając z prawa do przekazywania danych na mocy ust. 1, mają Państwo prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora danych do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Skorzystanie z prawa do przenoszenia danych nie wpływa na prawo do ich usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonego administratorowi danych.

8. Prawo sprzeciwu

Na mocy art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczą, z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji, w tym profilowania w oparciu o te przepisy. Administrator danych nie przetwarza już danych osobowych, chyba że jest w stanie udowodnić istnienie istotnych podstaw do ochrony przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami podmiotu danych lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE, można skorzystać z prawa do sprzeciwu w drodze zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w każdej chwili kontaktując się z osobą odpowiedzialną.

9. Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - w tym profilowaniu - która ma skutek prawny przeciwko Tobie lub znacząco wpływa na Twoją sytuację w podobny sposób. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja została podjęta:

a. jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy podmiotem danych a administratorem danych,

b. jest dopuszczalny na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator danych, i prawo to zawiera właściwe środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów podmiotu danych; lub

c. za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Administrator danych podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów podmiotu danych, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby przez administratora danych, do zajęcia stanowiska i zakwestionowania decyzji.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili skorzystać z tego prawa kontaktując się z osobą odpowiedzialną.

10. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Mają one również, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania, pracy lub w państwie członkowskim, w którym podejrzewa się naruszenie przepisów, jeżeli podmiot danych uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących jest sprzeczne z niniejszym rozporządzeniem.

Odpowiedzialny za nas jest organ nadzorczy ds. ochrony danych:

Komisarz Berlina ds. ochrony danych i wolności informacji

Friedrichstrasse 219

10969 Berlin, Niemcy

Telefon: 030 13889-0.

Faks 030 2155050

E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

11. Prawo do skutecznego sądowego środka ochrony prawnej

Bez uszczerbku dla wszelkich dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków odwoławczych, w tym prawa do odwołania się do organu nadzorczego na mocy art. 77 DSGVO, mają Państwo prawo do skutecznego sądowego środka odwoławczego, jeśli uznają, że Państwa prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem niniejszego rozporządzenia.

18. Wykorzystanie Matomo (dawniej Piwik)

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Matomo, usługi analizy stron internetowych typu open source, w celu analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Podstawą prawną wykorzystania Matomo jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

(2) W niniejszym serwisie internetowym nie są używane pliki cookie. Uwzględniane są ustawienia Do-Not-Track przeglądarki. Informacje generowane na temat korzystania z tej strony internetowej nie będą przekazywane osobom trzecim.

(3) Strona ta używa Matomo z rozszerzeniem "AnonymizeIP". Dzięki temu adresy IP stają się natychmiast anonimowe, a następnie przetwarzane w skróconej formie, co pozwala wykluczyć bezpośredni kontakt osobisty. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę za pomocą Matomo nie będzie łączony z innymi gromadzonymi przez nas danymi.

(4) Ewentualnie przekazane dane osobowe podczas korzystania z formularza kontaktowego nie będą przechowywane przez Matomo. Podobnie Matomo nie przechowuje danych wprowadzonych w zamówieniu; nie jest możliwe przypisanie konkretnego zamówienia do danych w Matomo.

(5) Program Matomo jest projektem typu open source. Informacje na temat ochrony danych osobowych można uzyskać od osoby trzeciej pod adresem matomo.org/privacy-policy/.

19. Integracja OpenStreetMap (OSM)

(1) Na tej stronie internetowej używamy OpenStreetMap. Jest to bezpłatny projekt Fundacji OpenStreetMap. Dzięki temu możemy wyświetlać mapy bezpośrednio na stronie internetowej, a tym samym wygodnie korzystać z funkcji mapy.

(2) Podczas odwiedzania strony internetowej, dane są przekazywane do Fundacji OpenStreetMap zgodnie z punktem "Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej".

(3) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę usług internetowych można znaleźć w odpowiedniej deklaracji o ochronie danych osobowych na stronie https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

20. Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy również funkcji reCAPTCHA Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). Funkcja ta służy głównie do rozróżniania, czy wpis jest dokonywany przez osobę fizyczną, czy też jest nadużywany przez maszynę i automatyczne przetwarzanie. Usługa obejmuje ruch myszy dokonany przez użytkownika, przesłanie adresu IP, języka ustawionego w przeglądarce, rozdzielczości ekranu i okien, strefy czasowej oraz instalację wtyczek do przeglądarki i jest realizowana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w ustaleniu indywidualnej odpowiedzialności w Internecie oraz unikaniu nadużyć i spamu.

W przypadku przekazywania danych osobowych do firmy Google LLC. z siedzibą w USA, firma Google LLC. certyfikowała się na podstawie europejskiej umowy o ochronie danych osobowych "Privacy Shield", która gwarantuje zgodność z obowiązującym w UE poziomem ochrony danych. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj: www.privacyshield.gov/list

Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

21. Kontraktowy przetwórca

Korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców (przetwórców kontraktowych), np. do wysyłania towarów, biuletynów lub przetwarzania płatności. W celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych, z usługodawcą została zawarta oddzielna umowa o przetwarzanie danych zamówienia.

22. Aktualizacja i modyfikacja

Oświadczenie o ochronie danych musi być od czasu do czasu dostosowywane do rzeczywistych okoliczności i dalej rozwijanej sytuacji prawnej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej, aby na bieżąco śledzić wszelkie zmiany i aktualizacje.

Data: 10.06.2020