ecosticker.dk › OWH

Ogólne warunki handlowe OWH

§ 1 Ogólne

1. EES European Eco Service GmbH (zwana dalej Green-Zones) prowadzi w celach komercyjnych pod nazwą Green-Zones różne portale internetowe i oferuje klientom w swoim sklepie plakietki ekologiczne oraz rejestracje do różnych krajów. Plakietki ekologiczne i rejestracje zostaną wystawione przez dopuszczone do tego przedsiębiorstwa i urzędy z danych krajów.

2. Dla współpracy gospodarczej wszelkiego rodzaju między EES European Eco Service GmbH, Helmholtzstr. 2-9, 10587 Berlin a klientem obowiązują następujące ogólne warunki umowy w ich każdorazowo obowiązującym brzmieniu. Klientami mogą być zarówno przedsiębiorcy jak również konsumenci. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które przeważająco nie mogą być przyporządkowane ani jej komercyjnej ani samodzielnie prowadzonej działalności zawodowej (§ 13 BGB / niem. KPC). Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która przy zawarciu czynności prawnej działa w celu wykonania swoich komercyjnych albo samodzielnie prowadzonych działalności zawodowych (§ 14 BGB / niem. KPC).

3. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty. Poprzez kliknięcie przycisku "płatne zamawianie" klient potwierdza wiążące zamówienie. Potwierdzenie złożenia zamówienia nastąpi niezwłocznie po wysłaniu zamówienia. W ten sposób zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży. Treść umowy będzie zapisana, dane dotyczące zamówienia i ogólne warunki umowy zostaną przesłane klientowi e-mailem.

4. Językiem umowy jest niemiecki.

§ 2 Dostawa

1. Jeśli klientem jest przedsiębiorca (§ 14 BGB), to dostawa generalnie następuje na ryzyko klienta. To dotyczy także częściowych dostaw. Dostawa następuje na podany przez klienta adres dostawy.

2. Standardowa dostawa, jeśli nie podano inaczej, jest darmowa. Wszystkie inne rodzaje dostaw (np. ekspres) są naliczane osobno i muszą być jednoznacznie wybrane przez klienta.

§ 3 Prawne odstąpienie od umowy

Zgodnie z § 312g ust. 2 nr 1 BGB prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę produktów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub przeznaczenie dla konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

§ 4 Gwarancja i odszkodowanie

1. Braki i uszkodzenia, które wynikają z karygodnego albo nieodpowiedniego obchodzenia się albo nieodpowiedniego wbudowania jak i użytkowania niepasujących dodatków albo zmianie części oryginalnych przez klienta albo przez stronę trzecią niezleconą przez Green-Zones, są wykluczone z gwarancji.  

2. Gwarancja wynika z przepisów prawnych.

§ 5 Terminy i warunki płatności

1. W naszym sklepie mają Państwo generalnie do wyboru następujące metody płatności:  

Przedpłata
Przy wyborze tego rodzaju płatności podajemy Państwo nasz numer konta w oddzielnym mailu i dostarczamy towar po otrzymaniu płatności.

Karta kredytowa
Wraz ze złożeniem zamówienie przekazują nam Państwo równocześnie dane swojej karty kredytowej.
Po sprawdzeniu Państwa jako prawowitych właścicieli karty wzywamy bezpośrednio po zamówieniu Państwa firmę kredytową do przeprowadzenia transakcji zapłaty. Transakcja zapłaty jest przeprowadzana przez firmę kredytową automatycznie a Państwa karta zostaje obciążona.

Rachunek
Zapłata przez rachunek dotyczy tylko użytkowników z miejscem zamieszkania w Niemczech. Dopłata wynosi 1,95 Euro. Rachunki Green-Zones są do zapłacenia - o ile pisemnie nie ustalono czegoś innego - niezwłocznie i bez potrąceń.

2. Zapłaty w obcej walucie są zapisywane zgodnie z przelicznikiem banku. Klient ponosi koszty bankowe.  

3. Jeśli klient zwleka z zapłatą ceny zakupu, to do ceny zakupu podczas trwania zwłoki należy doliczyć pięć punktów procentowych powyżej każdorazowej bazowej stopy procentowej. Jeśli Green-Zones powstały udowodnione wyższe szkody z tytułu zwłoki, to Green-Zones jest uprawniony wysunąć to roszczenie.

§ 6 Miejsce wykonania zobowiązania i właściwy sąd

1. Obowiązuje wyłącznie niemieckie prawo z wyłączeniem Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Na wypadek, gdyby kupiec był konsumentem, obowiązuje ono tylko o tyle, o ile nie będzie cofnięta zapewniona ochrona przez dostateczne postanowienia prawa państwa, w którym konsument ma zwyczajowe miejsce pobytu.

2. Jeśli są Państwo kupcem w myśl kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego albo publiczno-prawnym funduszami specjalnymi, to wyłącznym sądem właściwym i miejscem wykonania zobowiązania dla wszystkich sporów ze stosunku umowy między nami a Państwem jest siedziba naszej firmy.

§ 7 Internetowe rozstrzyganie sporów

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ustęp 1 ODR-VO: Komisja Europejska udostępniła platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8 Postanowienia końcowe

Jeśli poszczególne postanowienia – niezależnie z jakiego powodu – nie miały zostać zrealizowane, to przez to nie zostaje naruszona moc obowiązująca pozostałych postanowień.