Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
EcoSticker.dk Plakietka EcoSticker Regulacje ustawowe

Ramy ustawowe duńskiego EcoStickera

Korzenie stref ekologicznych sięgają do Ustawy o ochronie środowiska BEK nr 1517 rozdział 4 uchwalonej dn. 14.12.2006 r., która zawiera ogólnie regulacje dotyczące zapobiegania i zwalczania zanieczyszczeń środowiska.

Ustawa, która weszła w życie dn. 01.01.2007 r., przyznała gminom Kopenhadze, Frederiks, Aarhus, Aalborg i Odense możliwość utworzenia stref ekologicznych i ewentualnego sformułowania wymagań w zakresie ochrony środowiska, które mają spełniać pojazdy w tych strefach.

Na chwilę przed rozszerzeniem obowiązku posiadania plakietki na zagraniczne samochody ciężarowe i autobusy, tj. na pojazdy, które nie były zarejestrowane w Danii, ze skutkiem na 01.11.2011 r. uchwalono dn. 24.06.2011 r. rozporządzenie krajowe regulujące kwestie związane z EcoStickerem.
To krajowe rozporządzenie BEK nr. 700 z dn. 24.06.2011 r. reguluje działania mające na celu poprawienie jakości powietrza poprzez wprowadzenie obowiązku posiadania EcoStickera oraz określa także, np. kary.

Tutaj zamówicie duńską Plakietkę Ekologiczną Ecosticker dla stref-ekologicznych w Danii

 

 

.