ecosticker.dk › Produkty › Rejestracja Dania

Rejestracja Dania

★★★★★ 312 x zakupione


Typ: cyfrowy

Ważność:nieograniczona


Stock:dostępny

Czas dostawy: Przegląd


 Łatwe zamawianie

Bezpieczna płatność

Szybka dostawa


Dalsze informacje

Wprowadzenie (cel, przeznaczenie, sens)

Czystsze powietrze dla mieszkańców miast Danii. Taki jest cel stref środowiskowych (miljozony) w czterech największych ośrodkach miejskich kraju.


Dlatego też w 2006 r. duńskie Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o zmianie ustawy o ochronie środowiska, która obecnie zezwala gminom Kopenhaga/Frederiksberg, Aalborg, Aarhus i Odense na ustanowienie stref ochrony środowiska i określenie ich granic.

W dniu 01.11.2011 r. (po ponad 3 latach obowiązywania obowiązku stosowania naklejek w ruchu krajowym), cały zagraniczny ruch samochodów ciężarowych i autobusów był zobowiązany do stosowania tylko jednej naklejki przy wjeździe do stref ochrony środowiska.

Wraz z ustanowieniem czterech stref środowiskowych w największych jak dotąd miastach Danii, w perspektywie średnio- i długoterminowej od 2009 r. ograniczono emisje i zanieczyszczenia powietrza, promowano nowe i energooszczędne pojazdy oraz stopniowo wyłączano z ruchu stare i zanieczyszczające środowisko pojazdy.

Z dniem 01.07.2020 r. EcoSticker został zniesiony i zastąpiony przez rejestrację. Dzięki zautomatyzowanym kamerom i dopasowaniu bazy danych tablic rejestracyjnych, sterowanie i tym samym strefy środowiskowe mają stać się jeszcze bardziej wydajne, a powietrze jeszcze lepsze.

Podobnie jak w przypadku EcoSticker, rejestracja zazwyczaj ogranicza tylko emisję drobnych pyłów i mniej tlenków azotu (NOx) i innych zanieczyszczeń, które prawdopodobnie będą musiały być coraz częściej brane pod uwagę przez organy ochrony środowiska w nadchodzących latach.

Korzenie stref ekologicznych sięgają do Ustawy o ochronie środowiska BEK nr 1517 rozdział 4 uchwalonej dn. 14.12.2006 r., która zawiera ogólnie regulacje dotyczące zapobiegania i zwalczania zanieczyszczeń środowiska.

Ustawa, która weszła w życie dn. 01.01.2007 r., przyznała gminom Kopenhadze, Frederiks, Aarhus, Aalborg i Odense możliwość utworzenia stref ekologicznych i ewentualnego sformułowania wymagań w zakresie ochrony środowiska, które mają spełniać pojazdy w tych strefach.

Na chwilę przed rozszerzeniem obowiązku posiadania plakietki na zagraniczne samochody ciężarowe i autobusy, tj. na pojazdy, które nie były zarejestrowane w Danii, ze skutkiem na 01.11.2011 r. uchwalono dn. 24.06.2011 r. rozporządzenie krajowe regulujące kwestie związane z EcoStickerem.
To krajowe rozporządzenie BEK nr. 700 z dn. 24.06.2011 r. reguluje działania mające na celu poprawienie jakości powietrza poprzez wprowadzenie obowiązku posiadania EcoStickera oraz określa także, np. kary.

W dniu 22.10.2019 r. nowe rozporządzenie w sprawie kontroli i wymagań zostało uregulowane w BEK nr. 1059. Poprzednio używana naklejka EcoSticker stanie się nieważna od 01.07.2020 i zostanie zastąpiona przez system rejestracji i baz danych.

Duńska rejestracja jest całkowicie cyfrowa. Tablica rejestracyjna jest wprowadzana do bazy danych z ewentualnymi danymi o filtrze cząstek stałych, dzięki czemu kamery wykrywają dodatnie dopasowanie. Ponieważ dopasowanie tablicy rejestracyjnej odbywa się za pomocą kamer, nic nie musi być przyklejone do przedniej szyby, ani tym podobne. Gdy tylko dostępne będzie potwierdzenie rejestracji, pojazd może wjechać do stref niskiej emisji spalin. Potwierdzenie nie musi być koniecznie przewożone w pojeździe.

Następujące miasta posiadają jedną lub więcej stref ekologicznych, a rejestracja jest obowiązkowa:

Aalborg, Aarhus, Kopenhaga, Odense

Poniższe pojazdy są dotknięte przez duńskie strefy ekologiczne i wymagają rejestracji przy wjeździe:


Pojazdy z silnikiem diesla: minibus (M2), autokar (M3), furgonetka (N1), samochód ciężarowy (N2), samochód ciężarowy (N3)

Samochody dostawcze o masie całkowitej poniżej 3,5 t muszą mieć co najmniej jedną pierwszą rejestrację od dnia 01.01.2007 r. (Euro 4).

Autobusy i ciężarówki muszą mieć co najmniej jedną rejestrację wstępną od 01.10.2009 (Euro 5).

Każdy pojazd z powyższej daty jest automatycznie rejestrowany i porównywany z centralnym rejestrem pojazdów w danym kraju.

Jeżeli furgonetka została zarejestrowana przed 2007 r. lub autobus/ samochód ciężarowy przed październikiem 2009 r. i posiada odpowiedni filtr cząstek stałych (PM), rejestracja musi być przeprowadzona ręcznie.


Nie dotyczy to motocykli, takich jak motocykle, samochody osobowe, samochody kempingowe lub maszyny rolnicze i leśne.

Aby uzyskać dostęp do strefy  ekologiczna, musi być spełniona minimalna norma dla oleju napędowego Euro 3 + filtr cząstek stałych.

W przypadku braku EcoStickera lub posiadania niewłaściwego EcoStickera dla danego pojazdu od dn. 01.11.2011 r. zgodnie z § 36 Ustawy o plakietkach ekologicznych z dn. 24.06.2011 r. obowiązują grzywny wynoszące do 20.000 DKK, co w przeliczeniu na euro daje równe 2.700 euro.
Kary mogą zostać nałożone nie tylko na kierowcę pojazdu, ale także na jego właściciela lub prezesa przedsiębiorstwa, tj. daną osobę prawną.
Ponadto zgodnie z § 36 przedmiotowej Ustawy w przypadku udowodnienia działania umyślnego może zostać orzeczona kara pozbawienia wolności do 2 lat.
Powyższe obowiązuje w szczególności wtedy, gdy Ecosticker nie został kupiony umyślnie, co doprowadziło do uzyskania korzyści finansowej dla siebie lub innej osoby.

Od czasu wprowadzenia systemu kamer z dniem 01.07.2020, kary zostały znacznie zmniejszone. Kary dla autobusów i ciężarówek wynoszą obecnie do 12 500 DKK, co odpowiada ok. 1700 euro. Dla samochodów dostawczych przewidziana jest grzywna w wysokości 1.500 DKK (ok. 200 euro).

Ważne informacje dla obcokrajowców:

W przypadku kary pieniężnej równej 70 euro lub więcej zgodnie z Dyrektywą UE 2011/82 z dn. 25.10.2011 r. „w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego“ w razie nieuiszczenia kwoty orzeczonej kary w kraju ojczystym wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, w ramach którego orzeczona może zostać kara aresztu.

Wyjątki ogólne
Pojazdy zabytkowe dopuszczone do jazdy, pojazdy sił zbrojnych, policji i służb ratunkowych są wyłączone z regulacji dotyczących plakietek ekologicznych.

Wyjątki indywidualne

Rejestracja wymagana w duńskich strefach ekologicznach spalin dla samochodów dostawczych z silnikiem diesla, ciężarówek i autobusów wymaga normy emisji Euro 3 wraz z filtrem cząstek stałych na pojeździe. Jeśli nie jest to możliwe, ponieważ pojazd nie posiada filtra cząstek stałych lub nie spełnia norm Euro 4 lub 5 pomimo filtra cząstek stałych, można zastosować zwolnienie dla pojazdu. Jest to zazwyczaj ograniczone w czasie i wydawane w formie pisemnej.
Zwolnienia mogą być również stosowane w przypadku pojazdów spełniających normy Euro 1 i Euro 2. W każdym przypadku przyznanie wyłączenia leży w gestii organu ochrony środowiska.

Duńska Agencja Ochrony Środowiska wymaga następujących informacji przy składaniu wniosku o zwolnienie:

 

  • Przyczyny zastosowania
  • Dane dotyczące pojazdu, w tym aktualna norma emisji spalin
  • Normy emisji dla pozostałych pojazdów we flocie wnioskodawcy
  • Ekonomiczne dowody na to, że modernizacja filtra cząstek stałych nie powinna być uzasadniona, w tym roczne sprawozdania finansowe za ostatnie 5 lat działalności przedsiębiorstwa

Duńska Agencja Ochrony Środowiska posiada adres:

Miljøstyrelsen
Miljøteknologi
Strandgade 29
DK-1401 Kopenhaga K

Fax: +45 3332 2228
E-mail: mst@mst.dk
Strona internetowa: www.mst.dk

FAQ

O ile nie zmieni się silnik, norma emisji spalin pojazdu lub numer rejestracyjny, rejestracja jest ważna przez cały okres użytkowania pojazdu. Oznacza to, że nowa rejestracja nie musi być dokonywana co roku. Jest możliwe, że w przyszłości ograniczenia dostępu zostaną zaostrzone. W tym przypadku rejestracja wygasa, jeśli wymagana Euronorma nie może być już spełniona.

Duńska rejestracja jest całkowicie cyfrowa. Tablica rejestracyjna jest wprowadzana do bazy danych z ewentualnymi danymi o filtrze cząstek stałych, dzięki czemu kamery wykrywają dodatnie dopasowanie. Ponieważ dopasowanie tablicy rejestracyjnej odbywa się za pomocą kamer, nic nie musi być przyklejone do przedniej szyby, ani tym podobne. Gdy tylko dostępne będzie potwierdzenie rejestracji, pojazd może wjechać do stref niskiej emisji spalin. Nie jest również konieczne przewożenie operacji w pojeździe.

EcoSticker nie jest już ważny od 01.07.2020 i został całkowicie zastąpiony przez rejestrację. Dzięki temu naklejkę można usunąć z przedniej szyby.

Najlepszym sposobem na usunięcie starych plakietek jest użycie skrobaka do plakietek (podobnego do skrobaka do szkła) lub ostrożne podgrzanie plakietki pistoletem grzewczym tak, aby klej odpadł. Ostrożnie! Różnica temperatur, szczególnie w zimne dni, może uszkodzić przednią szybę.

Jak tylko numer rejestracyjny zostanie zmieniony, np. poprzez przeprowadzkę, należy dokonać nowej rejestracji.

Rejestracja dotyczy tylko stref niskich emisji w Danii. Obecnie byłyby to Aalborg, Aarhus, Kopenhaga i Odense.
Dla innych stref środowiskowych w innych krajach należy zakupić osobną rejestrację lub nalepkę.